Kepala Sekolah & Wakil Kepala Sekolah

  

 Khumaidi
 
  Erlina  

Nama   : Khumaidi Thohar, M.Pd.

Jabatan: Kepala Sekolah

   

Nama : Dra. Erlina Nurlianti

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tata Usaha

 Mardianis  Mylani  Gita Rini  

Nama    : Mardianis

Jabatan : Kepala Tata Usaha

Nama    : Mylani

Jabatan : Staff Tata Usaha

Nama    : Kristina Gitarini

Jabatan : Staff Tata Usaha